Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet houdt zich bezig met de bouwtechnische aspecten van de bouw, dus zaken als constructie, draagkracht, minimale afmetingen, ­materialen, brandveiligheid en ventilatie. Voorheen moest je bij de aanvraag van een bouwvergunning alle berekeningen en tekeningen tot in detail uitgewerkt aanleveren. Als er dan tijdens de vergunningsprocedure of tijdens de bouw afgeweken moest worden van de plannen, moest je ook een herziening aanvragen op de bouwvergunning.
Onder de nieuwe Wkb verandert dat. Voor constructief eenvoudige bouwwerken zoals een bewaarschuur, een stal of een loods is een bouwvergunning niet langer noodzakelijk. Die zijn ‘meldingsplichtig’ geworden. Wel moet tijdens de bouw een private, onafhankelijke kwaliteitsborger erop toezien dat de bouwtechnische regels worden nagevolgd. De controle wordt hiermee verlegd van vooraf door de gemeente, naar tijdens de bouw door de kwaliteitsborger. Dit brengt meer flexibiliteit met zich mee gedurende de bouw. Het wordt makkelijker om ter plekke aanpassingen te bedenken voor onvoorziene problemen mits je aan de bouwtechnische regels blijft voldoen. Onder de nieuwe Wkb toon je achteraf, als de nieuwbouw klaar is, dat aan alle bouwtechnische eisen is voldaan. Het wordt zogezegd ‘as built’ ingediend. Of een ondernemer bij de bouw nu netto goedkoper uit is dan voorheen zal overigens per gemeente verschillen.

Download de gratis Mebest-app