Technisch Bureau Afbouw

Wij geven deskundig en onafhankelijk technisch advies over stukadoorswerk, gevelisolatiesystemen, vloeren,  terrazzo, wanden en plafonds, bouwen met gipsplaten en blokken, tegelwerk, natuursteen en andere afbouw- werkzaamheden. Naast het geven van technisch advies, ontwikkelen wij ook richtlijnen en ondersteunen wij sociale partners in de afbouw.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden technische diensten van Stichting Technisch Bureau Afbouw (TBA) (per 2 december 2014)

1. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Diensten: alle technische diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een overeenkomst vormen, waaronder een
schadediagnose, een kwaliteitscontrole, een vlakheidmeting en een geluidsmeting, met uitzondering van een
bindend advies.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die diensten van opdrachtnemer afneemt of met wie opdrachtnemer een
overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan. Er kunnen meerdere opdrachtgevers
zijn.
Opdrachtnemer: Stichting Technisch Bureau Afbouw (TBA), gevestigd te Den Haag.
Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt betreffende door
opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren diensten, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende
(rechts)handelingen van opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Wijzigingen c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover
deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor die betreffende overeenkomst.
2.4 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de
opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door opdrachtnemer.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
3.2 Opdrachtnemer zal zijn aanbieding baseren op informatie en gegevens die door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens.
3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat opdrachtnemer een opdracht van opdrachtgever schriftelijk
aanvaardt of door opdrachtnemer uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
3.4 Opdrachtnemer heeft het recht om een opdracht van opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te voorzien van alle informatie waarvan hij moet begrijpen dat deze voor de
uitvoering van belang is en/of die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
overeenkomst. Opdrachtgever zal deze informatie tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking stellen aan opdrachtnemer.
4.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer en/of de door opdrachtnemer ingeschakelde derde kosteloos de nodige faciliteiten ter
beschikking stellen teneinde opdrachtnemer en/of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde in staat te stellen de
overeenkomst uit te voeren en zal ervoor zorgdragen dat zijn (eventuele) medewerkers de nodige medewerking verlenen.
Opdrachtgever dient daartoe ondermeer te zorgen voor het benodigde veilige klim- en steigermateriaal.
4.3 Indien het object waarop de diensten betrekking hebben zich niet in de macht van opdrachtgever bevinden en opdrachtnemer
te vrezen heeft dat hij niet zelf op de locatie waar het betreffende object zich bevindt, zal worden toegelaten, maakt
opdrachtgever hiervan bij het verstrekken van de opdracht aan opdrachtnemer melding aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is
gehouden de toegang te regelen en daarvan melding te doen aan de betrokkenen.
4.4 Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger is verplicht tijdig aanwezig te zijn op de met de opdrachtnemer afgesproken locatie.
4.5 Indien sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever zullen al deze opdrachtgevers hoofdelijk
verbonden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op een opdrachtgever rusten.

5. Verplichtingen Opdrachtnemer
5.1 Alle diensten worden door opdrachtnemer dan wel door een door opdrachtnemer ingeschakelde derde verricht, tenzij partijen
anders overeenkomen. Opdrachtnemer zal bij het verlenen van de diensten zich inspannen deze naar beste kunnen te
verrichten en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke derde diensten worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door
opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.
5.3 Opdrachtnemer zal op basis van zijn waarnemingen en de aan hem verschafte informatie en bescheiden een rapportage
opstellen en zal deze rapportage ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

6. (Laboratorium)onderzoek en destructieve handeling
6.1 Indien opdrachtnemer van mening is dat voor het verrichten van de diensten nader (laboratorium)onderzoek vereist is dan wel
een destructieve handeling moet worden verricht vraagt opdrachtnemer hiervoor de toestemming van opdrachtgever. De
kosten gemoeid met het betreffende onderzoek dan wel de destructieve handeling komen voor rekening van opdrachtgever.
6.2 Indien opdrachtgever zijn toestemming voor het verrichten van voornoemd onderzoek dan wel handeling weigert zal
opdrachtnemer dit in zijn rapportage vermelden alsmede de consequenties die het uitblijven van dit onderzoek cq. deze
handeling heeft of kan hebben.
6.3 Indien met toestemming van opdrachtgever door opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde een destructieve
handeling wordt verricht zal de schade die als gevolg van deze handeling ontstaat aan het object waarop de destructieve
handeling betrekking heeft niet door opdrachtnemer worden hersteld of vergoed. Voor overige aansprakelijkheid van
opdrachtnemer voor schade geldt het bepaalde in artikel 10 van deze Voorwaarden.

7. Externe deskundige
7.1 Indien in dit verband met de uitvoering van de overeenkomst een externe deskundige door opdrachtnemer moet worden
ingehuurd vraagt opdrachtnemer hiervoor toestemming aan opdrachtgever. De kosten gemoeid met deze externe deskundige
komen voor rekening van opdrachtgever.
7.2 Indien opdrachtgever geen toestemming verleent voor het inhuren van deze externe deskundige zal opdrachtnemer dit in zijn
rapportage melden en tevens indien mogelijk vermelden welke consequenties dit heeft of kan hebben.

8. Overmacht
8.1 Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als opdrachtnemer als gevolg
van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, blokkades, oproer,
ziekte en maatregelen van enige overheidsinstantie.
8.3 Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen is hij
gerechtigd de overeenkomst op te schorten. Indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd zijn opdrachtnemer
en opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief buitengerechtelijk (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden
voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Partijen kunnen geen recht op schadevergoeding of enige andere prestatie
aan deze ontbinding ontlenen.

9. Klachten en garanties
9.1 Gebreken in de uitvoering van de diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk door opdrachtgever aan
opdrachtnemer te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.
9.2 Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien opdrachtgever geen
medewerking verleent of anderszins onderzoek als gevolg van handelen van opdrachtgever niet meer mogelijk is, wordt de
klacht niet in behandeling genomen en aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid ter zake. Indien de klacht ongegrond
is gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen
van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9.3 Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan verrichte diensten en voorts jegens opdrachtnemer
niet in verzuim is, heeft opdrachtnemer de keus (indien mogelijk) de niet deugdelijk gebleken diensten alsnog deugdelijk te
(laten) uitvoeren, (een gedeelte van) het overeengekomen honorarium te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te
crediteren. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is opdrachtnemer ter zake van zijn verplichtingen
volledig gekweten en heeft opdrachtgever geen recht op verdere (schade) vergoeding dan wel ontbinding van de
overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is in geval van niet-deugdelijk gebleken diensten tot geen verdere (vergoedings-) verplichtingen gehouden dan
bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele (andere) schade, voortvloeiend uit de
uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, waaronder begrepen de indirecte schade zoals gevolgschade,
bedrijfsschade (waaronder stagnatieschade) gederfde winst, milieuschade en adviseurskosten, is uitgesloten.
10.2 Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat opdrachtnemer voor enige verdere schade
voortvloeiend uit de uitvoering door opdrachtnemer van de overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van
opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer uitkeert. Indien –
om welke reden ook – geen sprake is van uitkering door de verzekeraar, is de vergoedingsplicht van opdrachtnemer beperkt
tot het totaalbedrag van de overeenkomst. In alle gevallen geldt een maximum van € 50.000,- per schadeveroorzakend feit.
Daarbij wordt één en dezelfde dienst respectievelijk resultaat van een dienst (bijvoorbeeld een adviesrapport) als één
schadeveroorzakend feit gezien, ongeacht de vraag in hoeveel gevallen opdrachtgever van die dienst respectievelijk dat
resultaat gebruik heeft gemaakt.
10.3 Indien opdrachtnemer derden betrokken heeft bij de uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtnemer voor eventuele fouten
van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover opdrachtgever bewijst dat opdrachtnemer in redelijkheid niet tot een
keuze voor die derde had kunnen komen.
10.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover de betreffende
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar hoogste leidinggevend personeel.
10.5 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst een voor opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze
gehouden opdrachtnemer daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien hij nalaat deze vergissing bij opdrachtnemer te
melden, is opdrachtnemer voor de door de vergissing veroorzaakte schade niet aansprakelijk, behoudens voor zover de
schade ook zou ontstaan wanneer opdrachtgever de vergissing aanstonds zou hebben gemeld.
10.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer
voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze
aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW en wordt jegens
iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet herroepen.
10.7 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar hoogste leidinggevend personeel zal
opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding
van schade, kosten of rente, verband houdende met de door opdrachtnemer geleverde diensten.
10.8 Alle opgave door opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden van getallen, gegevens en andere aanduidingen van de
diensten zijn met zorg gedaan, maar opdrachtnemer kan er eventueel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen
zullen voordoen.

11. Honorarium
11.1 Voor de diensten zal opdrachtnemer opdrachtgever de overeengekomen honoraria en de eventueel bijkomende kosten in
rekening brengen. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
11.2 Indien opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de diensten welke opdrachtnemer op grond van de overeenkomst
moet verrichten en opdrachtnemer van oordeel is dat deze diensten daardoor worden verzwaard of uitgebreid, dan is sprake
van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. Indien opdrachtnemer meent dat er
sprake is van meerwerk, zal hij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de
gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de diensten door opdrachtnemer kunnen worden geleverd.
Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige
consequenties, tenzij hij onmiddellijk na bedoelde kennisgeving door opdrachtnemer daartegen schriftelijk bezwaar heeft
gemaakt.

12. Betalingen
12.1 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer voldoen
tenzij er schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
12.2 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
12.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever vanaf de datum dat hij in verzuim is de wettelijke
(handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
12.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke benaming ook, die opdrachtnemer maakt in verband met het
invorderen van zijn vorderingen op opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De door opdrachtgever te
vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het onbetaald gebleven bedrag, met een
minimum van veertig euro (€ 40,-) te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
12.5 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.
12.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling te verlangen dan wel te verlangen dat opdrachtgever een
deugdelijke zekerheid stelt alvorens opdrachtnemer zijn verplichtingen (verder) nakomt.

13. Intellectuele Eigendomsrechten
13.1 Alle intellectuele eigendoms- en alle rechten op knowhow met betrekking tot de diensten berusten bij opdrachtnemer.
Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten) van de diensten.
13.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de diensten, alsmede de resultaten daarvan, waaronder mede begrepen, adviezen
en rapporten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze diensten uitdrukkelijk (en schriftelijk
vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen
geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te
vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms)rechten
op ter zake van door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie.

14. Vervaltermijn
14.1 Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en ander bevoegdheden van
opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer in ieder geval
na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na levering
van de diensten.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op deze voorwaarden alsmede op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de
wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag, met dien verstande
dat opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere
rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Download de gratis Mebest-app